«Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις»
(Δράση 2.3 /09, Προτεραιότητα 2)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης: κα. Μάλαμα Ρενταρή, 22510 36531, Fax. 22510 36524

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνιολογίας -, Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης υλοποιεί από κοινού με την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων Metron Analysis, έρευνα με θέμα: «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις» (Δράση 2.3 /09, Προτεραιότητα 2), στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, με Υπεύθυνη Αρχή το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.

Η προτεινόμενη δράση βασίζεται στην αξιοποίηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης για την ανάπτυξη εκείνων των εργαλείων που θα συμβάλλουν στη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και ανάδειξης καλών πρακτικών, με στόχο τη μείωση ή ακόμη και τη σταδιακή εξάλειψη των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η παραγωγή νέας γνώσης, ως προϊόν της από κοινού ερευνητικής δραστηριότητας των εταίρων, θα συντελέσει στη διερεύνηση θεμάτων όπως η πολιτισμική διαφορά, η ετερότητα και η ταυτότητα, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέτρων ένταξης και θετικής συνύπαρξης διαφορετικών φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων.

Οι προβλεπόμενες δράσεις έρευνας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους εν λόγω φορείς αφορούν: α) τη διεξαγωγή πανελλαδικής δημοσκόπησης στο γενικό πληθυσμό και β) τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας σε 15 ομάδες εστίασης (focus groups).

Ο σχεδιασμός της πανελλαδικής δημοσκόπησης είναι ποσοτικής φύσεως και περιλαμβάνει τη διερεύνηση εκφρασμένων στάσεων ξενοφοβίας με την χορήγηση ενός δομημένου ερωτηματολογίου σε 2.000 ερωτώμενους/ες, σε περιοχές διαφοροποιημένης επαφής με ομάδες αλλοεθνών, όπως περιοχές υποδοχής, διάβασης, μόνιμης εγκατάστασης και ουδέτερες. Αντίστοιχα, οι ομάδες εστίασης έχουν ως κύριο στόχο να εντοπίσουν τους σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, στην ανάπτυξη συμπεριφορών που σχετίζονται με το φαινόμενο της παρουσίας πληθυσμών μεταναστών/προσφύγων που προσδιορίζονται ή αναπροσδιορίζονται ως ξένοι.

Βασικά σημεία του ερευνητικού τους περιεχομένου είναι η αντιμετώπιση έξι σημαντικών ερωτημάτων:
1) ποιες είναι και σε τι ένταση εμφανίζονται οι ξενοφοβικές στάσεις στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού;
2) ποιες ομάδες του γηγενούς γενικού πληθυσμού εκφράζουν εντονότερες και στοχοθετημένες ξενοφοβικές στάσεις;
3) πώς εκδηλώνονται αυτές οι ξενοφοβικές στάσεις;
4) σε ποιες ομάδες ξένων μεταναστών απευθύνονται, αλλά και από ποιες προέρχονται εντονότερες ξενοφοβικές στάσεις;
5) ποια είναι τα σημαντικότερα διακυβεύματα (θέσεις εργασίας, ασφάλεια, κοινωνικές αξίες κλπ) γύρω από τα οποία συγκροτούνται στάσεις διαφοροποίησης και απόστασης που στη συνέχεια πυροδοτούν την εκδήλωση ξενοφοβικών συμπεριφορών;

Η αποτύπωση των ερευνητικών ευρημάτων θα αποτελέσει μέρος της τελικής Έκθεσης Αναφοράς, το περιεχόμενο της οποίας θα εμπλουτιστεί με την καταγραφή Καλών Πρακτικών (από την Ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία) και προτάσεων δράσης (Σχέδιο Δράσης) για την καταστολή της ξενοφοβίας και του ρατσισμού σε επίπεδο χώρας.
Με την αποτύπωση των καλών πρακτικών: α) θα αναδεικνύονται ενέργειες που είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και κοινωνικής συνύπαρξης και β) θα υποστηρίζονται δράσεις, με στόχο την ενημέρωση- πληροφόρηση, την εμψύχωση και ενδυνάμωση των αποδεκτών και των θυμάτων του ρατσισμού. Οι προτάσεις του Σχεδίου Δράσης πρόκειται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες περιγραφές για μέτρα που είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο πλαίσιο μιας εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως επίσης και σε εξειδικευμένα περιφερειακά και τοπικά προγράμματα. Οι προτάσεις στο Σχέδιο Δράσης: α) θα συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις, β) θα αξιοποιούν συμπληρωματικά υφιστάμενους σχεδιασμούς και παρεμβάσεις και γ) θα λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες αρμοδιότητες των ΟΤΑ στο πλαίσιο του ‘Καλλικράτη’.

Για τη διάχυση της πληροφορίας προβλέπεται ο σχεδιασμός ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης με τους εξής στόχους: α) τη διάχυση στην κοινή γνώμη των ευρημάτων της δημοσκόπησης και των ομάδων εστίασης για την ξενοφοβία μέσω του τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των ιστοσελίδων, β) την ενημέρωση, μέσα από στοχοθετημένες επισκέψεις και συζητήσεις, ειδικών ομάδων αναφοράς μέσω του υλικού των καλών πρακτικών (ομάδες όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εργαζόμενοι στη δικαιοσύνη και σε υπηρεσίες δημόσιας τάξης, τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ κ.α.) και γ) την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή συλλόγων μεταναστών στις δράσεις δημοσιότητας, καθώς είναι αυτοί οι ίδιοι που βιώνουν συμπεριφορές διάκρισης, ξενοφοβίας και αποκλεισμού.

Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται: α) διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο την ξενοφοβία και τις πρακτικές αντιμετώπισής της (έκδοση πρακτικών), β) δημοσιεύσεις στον τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά, στα οποία θα παρουσιάζεται και θα αναλύεται το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα, γ) ενημέρωση μεταναστευτικών κοινοτήτων με Ενημερωτικό Έντυπο Καλών Πρακτικών (παραγωγή φυλλαδίου σε 2.500 αντίτυπα).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ:

Η συντονιστική ομάδα του έργου αποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Χτούρη Σωτήρη, ως εκπρόσωπο της ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Αναγνωστοπούλου Ευφροσύνη, ως υπεύθυνη έρευνας πεδίου της Metron Analysis και τους κύριους ερευνητές του έργου, Αναστασία Ζήση, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Κώστα Ρόντο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τα θέματα που αφορούν τα ερευνητικά πεδία που συντονίζουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης: κα. Μάλαμα Ρενταρή, 22510 36531, Fax. 22510 36524

Advertisements

~ by chtouris on April 19, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: