«Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία>>

Post Graduate Diploma  in:

Urban and Environmental Sociology- Applied and Clinical Sociology –

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 

 Προκήρυξη  Έναρξη Ακαδημαϊκό Έτος 2009 -2010

 

 

Αντικείμενο− Σκοπός

 

 

 Aντικείμενο του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμο−

σμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι:

α) η ανάλυση και διάγνωση του αστικού χώρου και

των περιβαλλοντικών προβλημάτων,

β) η κοινωνική, περιβαλλοντική και αισθητική παρέμβα−

ση σε μικρο/μακρο−επίπεδο, όπως γειτονιές, συνοικίες,

κοινότητες και περιφέρειες,

γ) η σύνθεση μεταξύ της επιστημονικής ανάλυσης και

διάγνωσης του χώρου και του περιβάλλοντος καθώς

και των πολιπκών και αισθητικών παρεμβάσεων στα

εππτεδα της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους,

δ) η δημιουργία νέων θεωρητικών μοντέλων και με−

θόδων ανάλυσης για τα αστικά και περιβαλλοντικά

προβλήματα.

Στόχοι του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη

και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι:

α) η εκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων ως προς

τήν ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης κοινωνικών και

χωρικών / περιβαλλοντικών φαινομένων,

β) η διεπιστημονική διεύρυνση των σύγχρονων αστι−

κών / περιβαλλοντικών προβλημάτων με κοινωνιολογι−

κές, ψυχολογικές, χωρικές και αισθητικές μεθόδους,

γ) η ανάπτυξη της εγρήγορσης της κοινωνικής συνο−

χής, της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και του κοι−

νωνικού κεφαλαίου με την εφαρμογή παρεμβατικών και

κλινικών μεθόδων,

δ) η εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, αυτοδιοί−

κησης και επιχειρήσεων σε θέματα αστικού χώρου και

περιβάλλοντος.

Τα αστικά και ανθρωπογενή περιβαλλοντικά προβλή−

ματα αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο ως κε−

ντρική συνιστώσα της κοινωνικής θεωρίας και έρευνας

λόγω της διαρκούς μείωσης της ποιότητας της ζωής και

των προβλημάτων που δημιουργούν στον άνθρωπο και

τη φύση. Ιδιαίτερα στα μητροπολιτικά κέντρα η μείωση

της ποιότητας ζωής προκαλείται κυρίως από τη χρή−

ση της τεχνολογίας, την πύκνωση της κατοίκησης, την

έλλειψη δημόσιων και ελεύθερων χώρων και τα τοπικά

περιβαλλοντικά προβλήματα όπως ατμοσφαιρική ρύπαν−

ση, κακή ποιότητα του πόσιμου νερού και ηχορύπανση.

Παράλληλα παρουσιάζονται φαινόμενα κοινωνικής και

ψυχολογικής παθογένειας που σχετίζονται άμεσα με τα

αστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στον αντίποδα βρίσκονται προσπάθειες για την ανά−

δυση αντιλήψεων και δραστηριοτήτων που οδηγούν

στην κινητοποίηση των πολιτών για την βελτίωση της

ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση και προστασία του

περιβάλλοντος, την αλλαγή του τρόπου ζωής και την

εκπαίδευση σε μια νέα κοινωνική και αισθητική αντίληψη

του αστικού χώρου και το φυσικού περιβάλλοντος. Τα

κυριότερα πεδία σύγκρουσης και διαβούλευσης στα

οποία εμπλέκονται οι προσπάθειες αυτές αφορούν

σήμερα τη χρήση αστικής γης (ανοικοδόμηση ή πάρ−

κο), τις αντιθετικές λειτουργίες της πόλης (κατοίκηση

− μετακίνηση), τη χρήση του δημόσιου χώρου (αναψυχή

− εμπόριο) και την εξασφάλιση της υγιούς πόλης.

Στην ενεργοποίηση των πολιτών συμμετέχουν σή−

μερα ολοένα και περισσότεροι ειδικοί: αρχιτέκτονες

και πολεοδόμοι, καλλιτέχνες, ιατροί, ψυχολόγοι, νο−

μικοί και κοινωνικοί λειτουργοί, Σε αυτό το πλαίσιο

η κοινωνιολογική ανάλυση του χώρου και των συνα−

φειών μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος από τη

μια πλευρά και η κλινική κοινωνιολογία ως μέθοδος

μεσολάβησης, παρέμβασης και συνεργασίας με τους

ενδιαφερόμενους από την άλλη πλευρά δημιουργούν

ένα πλαίσιο στήριξης, τροφοδότησης με γνώσεις όλων

των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των ειδικών που ανα−

φέρθηκαν παραπάνω.

Η τέχνη με τις σύγχρονες μορφές έκφρασης πραγμα−

τοποιεί επίσης παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, συνδέ−

οντας την επεξεργασία των αισθητικών αντιλήψεων με

την κοινωνιολογική γνώση και την πολιτική πρακτική.

Η συμμετοχή καλλιτεχνών σε πρωτοβουλίες πολιτών

και κρατικών φορέων και η αισθητική παρέμβαση στο

αστικό χώρο με σκοπό τη συνειδητοποίηση των προ−

βλημάτων του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος

αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική, ερευνητική και.

επιστημονική καινοτομία. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην έντα−

ξη τέτοιων μορφών παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψη−

φίων διδακτόρων.__

 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για το Μ.Δ.Ε.:

Τα μαθήματα, οι ασκήσεις εφαρμοσμένης και κλινικής

κοινωνιολογίας και οι έρευνες / τα πρακτικά προγράμ−

ματα, ορίζονται ως εξής:

α. Τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμή−

νου διδάσκονται επί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδο−

μάδες. Η συμμετοχή στα μαθήματα και στις ασκήσεις

είναι υποχρεωτική.

β. Κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονούνται

έρευνες πεδίου / πρακτικά προγράμματα (οι έρευνες /

τα πρακτικά προγράμματα μπορούν να είναι η συνέχεια

των ασκήσεων του δεύτερου εξαμήνου) και η μεταπτυ−

χιακή διπλωματική εργασία.

γ. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα

ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική.

δ. Κάθε μάθημα του πρώτου και του δεύτερου εξα−

μήνου αντιστοιχεί σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες

(ECTS). Η έρευνα πεδίου / το πρακτικό πρόγραμμα του

τρίτου εξαμήνου αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές

μονάδες (ECTS) και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής

διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πι−

στωτικές μονάδες (ECTS) Συνολικά οι απόφοιτοι πρέπει

να συγκεντρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες

ECTS, δηλαδή τριάντα (30) ανά εξάμηνο.

ε. Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ

έχει ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Στο πρώτο εξάμηνο θα διδάσκονται τα μαθήματα με

θεωρητικό και μεθοδολογικό περιεχόμενο για τα θέ−

ματα του αστικού χώρου, του περιβάλλοντος και της

Κλινικής Κοινωνιολογίας. Το κάθε μάθημα περιέχει μια

ισορροπημένη αναλογία θεωρητικών και μεθοδολογικών

στοιχείων. Θα διοργανώνονται επίσης εντατικά σεμι−

νάρια «Γλώσσας και Ορολογίας» στο θεματικό πεδίο

του ΠΜΣ.

1. Κοινωνιολογία του αστικού χώρου και του περιβάλ−

λοντος (7,5 ECTS).

2. Αντίληψη, αισθητική και διαμόρφωση του χώρου και

του περιβάλλοντος (7,5 ECTS).

3. Κλινική Κοινωνιολογία (7,5 ECTS).

4. Η ποιότητα ζωής και η αποτίμηση της (7,5 ECTS).

 

Β΄ Εξάμηνο

Στο δεύτερο εξάμηνο θα διδάσκονται τα μαθήματα με

εφαρμοσμένο χαρακτήρα με τη μορφή ασκήσεων και

παρεμβάσεων στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.

1. Πολεοδομικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στον

αστικό χώρο (7,5 ECTS).

2. Πολιτική προστασία και κοινωνικό−πολιτισμικό κε−

φάλαιο (7,5 ECTS).

3. Παρεμβατική κλ|νική κοινωνιολογία και ψυχική υγεία

(7,5 ECTS).

4. Σχέδια και προγράμματα αειφρρικής αστικής ανάττ−

τυξης (7,5 ECTS).

 

Γ΄ Εξάμηνο

1. Έρευνα πεδίου και πρακτικά προγράμματα με ιδι−

αίτερη έμφαση στα αστικά σημεία σύγκρουσης (10

ECTS).

2. Συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα−

σίας (20 ECTS).

2. Για το Δ.Δ.:

Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται

η συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής σε

γνωστική περιοχή συναφή με την «Πόλη και Περιβάλλον.

Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία»

Advertisements

One Response to “«Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία>>”

  1. poly endiaferon to metaptyxiako ,iparxei mipos skepsi gia eksapostaseos kathos i mitilini einai makrya kai kapoioi endiaferomenoi ergazontai epipleon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: